algemene voorwaarden

1. Door het loutere feit van de bestelling, aanvaardt de koper alle hier onderstaande voorwaarden. Zelfs indien de algemene voorwaarden van de klant beschikkingen bevatten die daarvan zouden afwijken, primeren steeds de voorwaarden van de verkoper.

2. PRIJS   De prijzen en remises zijn opgesteld in functie van de economische situatie van het ogenblik. Behoudens tegenstrijdig beding, zijn zij geldig 30 dagen vanaf de datum van het aanbod. De prijzen zijn netto af fabriek en zonder verpakking. Alle taksen, invoerrechten, belastingen, zegels, om dewelke ook, die het contract en zijn uitvoering belasten, zijn steeds ten laste van de koper.

3. LEVERINGSTERMIJN  De leveringstermijn gaat in vanaf de betaling van het contractueel voorziene voorschot. De vastgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en dus niet bindend. Vertraging in de levering geeft geen recht op vergoeding of intrest tenzij die formeel bedongen werd. Bij overmacht (waaronder staking, onderbreking of vertraging bij de levering van grondstoffen) wordt de leveringstermijn van rechtswege opgeschort en kan de koper geen schadevergoeding eisen.

4. LEVERING

4.1 De levering geschiedt vanaf plaats verkoper (magazijn van de verkoper). De goederen worden vermoed aanvaard te zijn geworden voor het vertrek in de magazijnen van de verkoper. Tenzij anders vermeld in de offerte, wordt er geen waarborg verstrekt. De eventuele waarborg voor constructiefouten geldt voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de leveringsdatum of vanaf de datum waarop de levering had dienen plaats te vinden. In elk geval zal geen enkele klacht meer ontvankelijk zijn, ofwel vanaf de achtste dag na ontvangst van de goederen ofwel vanaf de derde dag na ontvangst van de factuur. De verkoper aanvaardt geen enkele terugzending van de goederen zonder zijn voorafgaande toelating. Bij aanvaarde terugzending zal deze geschieden franco het adres van de verkoper. In geval de klacht betreffende de kwaliteit van de goederen ontvankelijk en gegrond zou zijn, houden de verbintenissen van de verkoper slechts de kosteloze vervanging van de met een defect behepte zaak in zonder dat aan de verkoper op een of andere wijze bijkomende schadevergoeding zou kunnen gevraagd worden. De herstelling of vervanging van onderdelen tijdens de waarborgperiode verlengt in geen geval de waarborg. De terugzending en klachten schorsen in geen geval de eisbaarheid van de verschuldigde sommen. De waarborg vervalt zo de koper overgaat of doet overgaan tot herstellingen of wijzigingen zonder voorafgaand akkoord van de verkoper.

4.2 Alle leveringsvoorwaarden zijn volgens Incoterms Rules 2000.

4.3 Bij leveringsvoorwaarden EXW (af fabriek) wordt het materiaal als geleverd en aanvaard beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant door middel van een fax of brief verwittigd werd dat de goederen klaarstaan voor afhaling. Deze klaarmelding geeft KipKapcontainers bvba het recht over te gaan tot facturatie.

4.4 Bij leveringsvoorwaarden EXW (af fabriek) behoudt KipKapcontainers bvba zich het recht voor een bewaar- en opstalvergoeding aan te rekenen ten bedrage van 5 euro per dag en per container, indien de goederen niet binnen de 14 dagen na klaarmelding werden afgehaald. Dit geldt ook voor afhalingen die KipKapcontainers bvba worden verhinderd omwille van het niet respecteren van de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

5. VERVOER  De goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien de verkoop franco alle kosten wordt uitgevoerd of door eigen besteldienst. Indien de verkoper met de vervoerder contracteert, doet hij dit enkel als lasthebber van de koper. In geval van verlies, averij etc. zal de koper zich slechts tot de vervoerder of de derde verantwoordelijke kunnen wenden, buiten iedere tussenkomst van de verkoper.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD  De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en bijhorigheden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de lasten van bewaring. De wanbetaling van één van de verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. De verkoper zal de verworven voorschotten mogen bewaren ter compensatie van eventuele schade en rente.

7. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING  De verkoper heeft het recht de overeenkomst als ontbonden te aanzien, zonder ingebrekestelling en zonder enige tussenkomst van de rechter, in de volgende gevallen: bij niet betaling van het voorschot; bij faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of invereffeningstelling van de koper; indien de verkochte goederen het voorwerp uitmaken van een beslag bij de koper; in geval de koper zijn verplichtingen niet op de vervaldag naleeft; indien alles erop wijst dat de koper zijn verplichtingen niet zal naleven. Wanneer de verkoper het uitdrukkelijk ontbindend beding lastens de koper inroept, dan moet hij dit doen bij wijze van een aangetekende brief of gerechtsdeurwaarderexploot. In dit geval zal naast de ontbinding van de overeenkomst een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 40% van het factuurbedrag, te verhogen met alle schade berokkend aan de goederen.

8. BETALING  De facturen zijn contant betaalbaar, met alle kosten ten laste van de koper, op de zetel van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het uitgeven van wissels en kwitanties brengt geen schuldvernieuwing met zich mede. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met intresten aan 1% per maand en met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 125 euro indien het totale factuurbedrag minder is dan 3750 euro of van 10% van het bedrag van de factuur van zodra het totale factuurbedrag hoger is dan 3750 euro.

9. BEVOEGDE RECHTBANK  Het Belgische recht is op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de verkoper van toepassing. In geval van geschil is enkel de rechtbank van de zetel van de verkoper bevoegd. De verkoper behoudt zich echter het recht voor als eiser te dagvaarden voor de Rechtbank van de woonplaats van de gedaagde.